Taal : | |

Gegevensbescherming

Wat doet Assurinco om uw persoonsgegevens te beschermen?

Assurinco hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dus doen wij er alles aan zodat u onze site met een veilig gevoel kunt bezoeken.

Omdat wij streven naar volledige transparantie, informeren wij u over de gegevens die wij verzamelen, over de manier waarop deze informatie wordt gebruikt en over uw mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens. Ook informeren wij u over de maatregelen die wij nemen om u maximale veiligheid te garanderen.

Assurinco houdt zich als verwerkingsverantwoordelijke aan de volgende beginselen:
 • Uw gegevens worden alleen gebruikt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden die verband houden met onze verschillende activiteiten (zoals verzekering en hulpverlening).
 • Alleen de gegevens die wij nodig hebben, worden verzameld.
 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de operaties waarvoor deze zijn verzameld (zoals hulpverlening), of voor de duur zoals bepaald op grond van de normen en autorisatiebesluiten van de Franse autoriteit voor gegevensbescherming CNIL (het compliance package voor de verzekeringssector) of de wet (zoals wettelijke voorschriften).
 • Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan de bevoegde tussenpersonen, maatschappijen van de groep ASSURINCO, partners, verzekeraars, herverzekeraars, dienstverleners en/of brancheorganisaties die deze gegevens nodig hebben in verband met onze werkzaamheden.
 • Wij verstrekken u, zowel bij het opstellen van de offerte als bij het sluiten van de overeenkomst, duidelijke en transparante informatie, met name over het doeleinde waarvoor uw gegevens worden gebruikt, het facultatieve of verplichte karakter van uw antwoorden in de formulieren en uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming.
 • Assurinco werkt zijn site voortdurend bij zodat u steeds actuele informatie hebt over de verwerking van uw gegevens.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan, beheren (waaronder marketingmanagement) en het uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomsten, volgens de door de CNIL opgestelde normen NS16 en NS56, waaronder eventueel het gebruik van uw socialezekerheidsnummer en de toegang tot het Franse nationale register voor de identificatie van natuurlijke personen (RNIPP) volgens de voorwaarden en voor de gevallen zoals vermeld bij autorisatiebesluit AU31 van de CNIL;
 • de strijd tegen witwassen en financieren van terrorisme, met het instellen van toezicht op de overeenkomsten die aanleiding geven tot het doen van een melding verdachte transacties (déclaration de soupçon) of een maatregel tot bevriezing van tegoeden op grond van het Franse monetaire en financiële wetboek (Code monétaire et financier) en autorisatiebesluit AU003 van de CNIL;
 • de strijd tegen verzekeringsfraude overeenkomstig autorisatiebesluit AU39 van de CNIL die kan leiden tot vermelding op een lijst van personen met een risico op fraude;
 • het verzamelen van gegevens in verband met strafbare feiten, veroordelingen en veiligheidsmaatregelen, hetzij op het moment van sluiten van de verzekeringsovereenkomst, hetzij tijdens de uitvoering ervan of in het kader van het beheer van geschillen, volgens de bij autorisatiebesluit AU32 van de CNIL vermelde voorwaarden.

Assurinco is wettelijk verplicht om te controleren of uw gegevens juist, volledig en, indien nodig, actueel zijn. Wij kunnen u verzoeken dit te controleren of uw dossier aanvullen als voor ons hiervoor aanleiding bestaat (bijvoorbeeld door het registreren van uw e mailadres als u ons een e mail stuurt).
Tijdens het sluiten van uw overeenkomst zijn bepaalde vragen verplicht. Bij foutieve of onvolledige informatieverstrekking ondervindt u hiervan als mogelijk gevolg dat de gesloten overeenkomst nietig is (artikel L.113-8 van het Franse wetboek van verzekeringen (Code des assurances)) of dat de uitgekeerde vergoeding wordt verlaagd (artikel L.113-9 van het Franse wetboek van verzekeringen (Code des assurances)).

Uitsluitend onze medewerkers, de door ons ingeschakelde personen en, indien nodig, onze verwerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. De verwerkers, onze medewerkers en de door ons ingeschakelde personen hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uw gegevens alleen in overeenstemming met onze contractuele bepalingen en de van toepassing zijnde wet en regelgeving gebruiken. Buiten de hierboven vermelde gevallen verbinden wij ons ertoe om uw gegevens niet, zonder uw voorafgaande toestemming, te verkopen, te verhuren, over te dragen of aan derden ter inzage te geven, tenzij wij hiertoe genoodzaakt zijn wegens een gerechtvaardigde reden (zoals een wettelijke verplichting, de bestrijding van fraude of misbruik of de uitoefening van het recht van verdediging).

Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

Binnen het strikte kader van de vermelde doeleinden zijn de ontvangers van uw gegevens de diensten van ASSURINCO. Deze gegevens kunnen ook worden verwerkt door onze partners, verwerkers, dienstverleners, herverzekeraars en, als daar reden toe is, de verzekeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties van de hierbij betrokken personen alsmede de personen die belang hebben bij de overeenkomst.

Deze ontvangers kunnen zich eventueel buiten de Europese Unie bevinden. De actuele lijst van deze landen en de geschikte waarborgen worden u op verzoek verstrekt. Zie de paragraaf "Uw contacten" voor het adres.

Bij de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten Europa zorgt Assurinco voor geschikte waarborgen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Als u informatie over deze waarborgen wilt krijgen, kunt u hiervoor een verzoek sturen naar het adres dat vermeld staat in de paragraaf "Uw contacten".

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden tot 3 jaar na beëindiging van onze contractuele relatie met u of tot 3 jaar na ons laatste contractuele verzoek zonder taakuitvoering bewaard, behalve als u aan ons aangeeft dat u een lopende procedure hebt waarvoor uw gegevens moeten worden bewaard en behalve als:

 • u uw recht op verwijdering van de u betreffende gegevens uitoefent volgens de hierna omschreven voorwaarden;
 • op grond van wet en regelgeving een langere bewaartermijn toegestaan of verplicht is.

Tijdens deze periode gebruiken wij alle geschikte middelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en wel zo dat deze niet beschadigd raken, niet gewist worden of dat onbevoegde derden hiertoe geen toegang krijgen.

Welke rechten hebt u in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens?

Overeenkomstig de Franse gewijzigde wet bescherming persoonsgegevens (loi informatique et libertés) van 6 januari 1978 en de Europese verordening nr. 2016/679/EU van 27 april 2016 hebt u recht op inzage, correctie, dataportabiliteit en verwijdering van uw gegevens of op beperking van de verwerking ervan. Ook kunt u, vanwege gerechtvaardigde redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van de u betreffende gegevens.

U kunt, onder voorbehoud van het overleggen van een geldig identiteitsbewijs, uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen:
per e mail via dpo@assurinco.com of per post aan ASSURINCO Service DPO, 122 Bis quai de tounis, 31000 TOULOUSE, FRANKRIJK.

Voor aanvullende informatie of klachten kunt u contact opnemen met de Franse autoriteit voor gegevensbescherming Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (meer informatie op www.cnil.fr).

Over het algemeen verbinden wij ons ertoe om de geldende wet en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens na te leven en in het bijzonder de vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijnde verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen en ons in staat stelt uw bezoek aan onze site bij te houden.
Wij gebruiken cookies om u een zeer goede, persoonlijke en veilige browse-ervaring te bieden.
Als u uw browser niet hebt ingesteld om dit soort bestanden te accepteren, hebt u geen toegang tot de functionaliteiten van de site en vooral uw klantzone.
Met sommige cookies wordt, zonder dat deze invloed hebben op uw toegang tot de functionaliteiten van de site, eveneens informatie door ons of onze voorkeursadverteerders verzameld.

 • Statistische cookies: met statistische prestatiecookies kan de site worden geoptimaliseerd, kunnen bugs worden opgelost en kan de kwaliteit van onze diensten worden verbeterd.
  Voorbeeld: het analyseren van het aantal bezoeken en bezoekers.
 • Hiermee kunnen persoonlijke advertenties op grond van het profiel van de gebruiker worden getoond.
 • Hiermee kan het aantal keren dat een advertentie verschijnt, worden beperkt.
 • En hiermee kan ook de effectiviteit van de advertenties worden gemeten.
wallpaper